PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON HOA THỦY TIÊN
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 109 6,588 205 45 81 37 23 3 19 1,174,750
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 21 5,205 226 0 75 19 5 4 25 952,695
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 150 7,875 515 0 159 76 7 13 77 2,263,273
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 48 6,919 54 36 108 31 14 1 10 1,107,000
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 125 7,193 46 16 116 102 4 9 22 1,039,763
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 32 9,334 604 66 326 64 33 8 45 1,808,157
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 78 6,192 297 5 13 57 5 6 30 1,788,381
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 41 6,265 62 6 15 18 4 3 20 996,803
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 35 6,698 71 3 11 91 5 2 36 1,056,070
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 66 4,117 114 8 108 7 4 3 12 1,010,046
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 119 5,547 489 20 310 56 41 9 159 2,112,569
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 118 7,053 186 15 59 124 4 8 14 1,241,076
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,699 474 6 79 133 207 4 36 2,530,997
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 126 7,478 46 23 91 176 4 7 13 1,255,486
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 2 10 545,440
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 69 6,304 5 141 588 4 4 2 6 810,639
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 295 9,736 451 35 462 86 7 2 30 1,389,043
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 874 6,467 728 83 1,446 202 32 6 35 2,295,256
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 461 10,314 1,106 919 2,231 259 40 11 150 13,757,573
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 120 8,731 13 12 13 76 16 1 14 3,760,436
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 69 7,107 12 8 6 71 3 2 11 3,662,269
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 50 7,014 100 0 31 62 6 2 10 3,677,604
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 87 7,828 79 9 183 72 48 2 10 4,019,958
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 105 6,289 44 5 23 70 5 2 16 3,682,626
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 40 9,839 230 24 21 49 3 4 14 3,941,004
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 48 8,826 35 2 6 70 5 2 16 3,985,174
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 23 6,029 36 4 20 70 3 3 8 3,693,387
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 212 7,795 105 6 16 94 26 10 20 3,803,415
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 61 7,986 131 10 8 75 6 3 9 3,830,972
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 84 7,793 117 0 2 80 3 2 11 3,803,885
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 82 9,100 31 5 12 70 3 3 9 3,720,216
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 193 8,078 241 108 428 133 3 8 17 4,127,778
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 144 6,052 42 8 21 70 5 5 8 4,696,194
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 83 5,775 35 5 20 88 28 1 5 3,599,026
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 156 7,603 275 445 1,703 209 51 2 9 610,587
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,710 21 7 20 70 3 4 9 3,767,134
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 155 7,509 43 7 25 181 8 5 17 3,675,599
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 16 0 19 1 1 0 6 1 6 145,880
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 3 3 131,738
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 13 0 17 1 1 0 6 2 4 121,246
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 104,882
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 20 0 17 1 1 0 6 1 28 126,739
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 2 4 140,928
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 17 0 24 1 1 0 6 1 6 141,728
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 4 122,235
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 4 120,811
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 1 4 133,629
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 5 164,373
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 8 0 18 8 50 0 6 1 4 137,372
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 3 122,392
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 4 142,141
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 25 0 18 1 1 0 6 1 4 142,506
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 1 6 139,903
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 6 127,172
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 4 122,662
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 5 134,113
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 2 5 116,672
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 18 7 119,032
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 2 5 119,398
   Tổng số5,198272,6187,7382,1848,9883,1848042091,085108,069,833